ข่าวสารทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2021-04-15 07:52:15

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ด้านอาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference System :: เข้าชม :: 11


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 11:32:48

หัวข้อ : สทศ.จัดสอบ" วีเน็ต "สอบตามความสมัครใจ ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 11:32:16

หัวข้อ : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก :: เข้าชม :: 29


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:29:40

หัวข้อ : ร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:28:45

หัวข้อ : [วันที่ 2 เมษายน 2564] ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินการแจกชุดเครื่องเเบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียน :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:27:51

หัวข้อ : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการวันรับเครื่องแบบนักศึกษาใหม่ (รอบโควต้า) :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:26:24

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2021-04-05 08:38:45

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมซ้อมรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 36


วันที่โพสต์ : 2021-04-05 08:35:01

หัวข้อ : งานเเนะเเนวฯวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ-อำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา :: เข้าชม :: 40


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:37:08

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (วีดีโอ) :: เข้าชม :: 58


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:30:08

หัวข้อ : งานวัดผลประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 :: เข้าชม :: 54


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:29:00

หัวข้อ : สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 :: เข้าชม :: 39


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:27:39

หัวข้อ : กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 37


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:27:03

หัวข้อ : ข่าวสารจากงานส่งเสริมฯ เเจ้งนักศึกษา (รอบโควต้า) นักศึกษาใหม่ติดต่อขอวัดตัวเพื่อรับเครื่องแบบนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 11:32:50

หัวข้อ : นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริรักษ์ไทย และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา “บริรักษ์ไทย” :: เข้าชม :: 27


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 09:03:15

หัวข้อ : พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับ :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 09:00:36

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครู ครูพิเศษ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เเละบุคลาการทางการศึกษา :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:59:43

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงาน มอบเกียรติบัตร โล่ห์รางวัล ให้แก่คณะครูและตัวเเทนนักศึกษา :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:58:42

หัวข้อ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเเละวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยนักศึกษา ที่เข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:56:41

หัวข้อ : ครูผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการแข่งขันฯ ทั้งจากของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเองและจากสถาบัน :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:55:30

หัวข้อ : นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:54:20

หัวข้อ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศให้แก่ผู้เรียนเเละผู้ปกครองก่อนออกฝึกอาชีพ โดยมีนายรชต ดิลกรัชตสกุล :: เข้าชม :: 21


วันที่โพสต์ : 2021-03-16 10:09:10

หัวข้อ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ หน่วยงานราชกาiภายในจังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2021-03-16 10:08:43

หัวข้อ : พิธีประดับแถบ 3 สี ประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 47


วันที่โพสต์ : 2021-03-16 10:08:10

หัวข้อ : โครงการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 48


วันที่โพสต์ : 2021-03-16 10:07:35

หัวข้อ : การประกวดโครงงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 46


วันที่โพสต์ : 2021-03-15 11:14:55

หัวข้อ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับ งานวัดผลประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ EDR :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2021-03-11 17:22:09

หัวข้อ : โครงการสร้างความสัมพันธ์สาขากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) แผกวิชา :: เข้าชม :: 40


วันที่โพสต์ : 2021-03-11 17:20:50

หัวข้อ : โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเป็นผู้ประกอบการ :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2021-03-11 17:20:11

หัวข้อ : ประกาศจากงานเเนะเเนวฯ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 49


วันที่โพสต์ : 2021-03-09 15:15:15

หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 42


วันที่โพสต์ : 2021-03-09 15:14:24

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 44