[email protected] 055 711 090

ดร.สถาพร โพธิ์หวี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นายสุบรรณ์ ชัยยะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายยอดเพชร แพรน้อย

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสัจจา มโนมัยนุกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวรสันต์ ชื่นชม

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา