[email protected] 055 711 090

ร่างประกาศประกวดราคาการจัดจ้างปรับปรุงหลังคาโรงฝึกงานและระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์
  • 9 พ.ค. 67 16:39
  • 164

ร่างประกาศประกวดราคาการจัดจ้างปรับปรุงหลังคาโรงฝึกงานและระบบไฟฟ้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ: files/786-20240509.pdf