[email protected] 055 711 090
ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพให้มีมาตรฐาน มีศูนย์การเรียนรู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีและบริการสังคมอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

บุคลิกดี มีทักษะอาชีพ

เอกลักษณ์

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

คุณธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ รับผิดชอบ จิตอาสามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย


ประวัติวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2482 ตรงกับวันอังคารขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ รัตนโกสินทร์ศก 158 นายบุญเลื่อน ศุภภักดี เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 เรียนต่ออีก 3 ปี ในปีแรกที่เปิดรับนักเรียนได้ 34 คน วิชาที่เรียนแบ่งเป็น 2 อย่างคือ
วิชาการ ได้แก่ วิชาเรียงความ จดหมายไทย หน้าที่พลเมืองศีลธรรม เลขคณิต บัญชี
วิชาการปฏิบัติ ได้แก่ งานสี การใช้ การรักษาและตกแต่งเครื่องมืองานไม้ โดยเรียน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ปีการศึกษา 2496 สมัยที่นายเฟ้อ แตงก่อ เป็นครูใหญ่ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกช่างไม้ปลูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อจากชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น 3 ปี และสมัยที่ นายเฟ้อ แตงก่อ เป็นครูใหญ่นี้ได้เปิดสอนแผนกวิชาช่างตัดผมอีกแผนกหนึ่งและเปิดสอนได้ไม่กี่รุ่น มีผู้นิยมเรียนน้อยจึงได้ยุบเลิกไป
ปีการศึกษา 2503 นายสุวิทย์ วงษ์พานิช เป็นครูใหญ่ ได้ขยายหลักสูตรเปิดสอนชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกช่างก่อสร้าง และในปีเดียวกันได้ตัดชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นปีที่ 1 ไปด้วย จนหมดชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2506
ปีการศึกษา 2503 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้กำแพงเพชรเป็นโรงเรียนการช่างกำแพงเพชร ภายหลังได้เปลี่ยนจากชั้นมัธยมอาชีวศึกษา เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (สายอาชีพ) และจากชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายอาชีพ) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503
ปีการศึกษา 2510 กรมอาชีวศึกษายุบโรงเรียนการช่างสตรี ให้โอนกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดมารวมกับโรงเรียนการช่างกำแพงเพชร โดยให้โอนครู คนงาน ภารโรง ที่ไม่ขอย้ายไปที่อื่นมารวมด้วย มีครูโอนมาอยู่กับโรงเรียนการช่างกำแพงเพชร 2 คน คือ นางนวลตา บัวแย้มกับ นางนวลปรางค์ ชัยรัตน์
ปีการศึกษา 2518 นายสากล เอี่ยมสะอาด เป็นครูใหญ่ ได้เปิดทำการสอน ระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์และดีเซล รับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่ออีก 2 ปี ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2518 และเรียนต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 1 ปี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีเดียวกันนี้ ได้ตัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตอนต้น) ออกไปและตัดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหมดในปีการศึกษา 2520
ปีการศึกษา 2519 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไปและช่างเชื่อมโลหะแผ่น ปีงบประมาณ 2518 สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 9 ห้องเรียน 1 หลังยกฐานะจากโรงเรียนการช่างกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนเทคนิคกำแพงเพชร
ปีการศึกษา 2520 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (เฉพาะภาคบ่าย)
วันที่ 1 เมษายน 2523 ยกฐานะจากโรงเรียนเทคนิคกำแพงเพชร เป็นวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ปีการศึกษา 2523 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ ระดับ ปวช.
ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 สาขาคือสาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป และสาขาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2527 นี้ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัด พัฒนาดีเด่น ของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2530 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ปีการศึกษา 2533 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2534 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษา 2536 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2537 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา คหกรรมธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
ปีการศึกษา 2538 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้างและแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม
ปีการศึกษา 2538 นี้ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัด พัฒนาดีเด่น ของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2539 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ปีการศึกษา 2540 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาระบบสะสมหน่วยกิต แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดรับผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2540 นี้ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัด พัฒนาดีเด่น ของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบ ทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์
ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัด พัฒนาดีเด่น ของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาน ศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2543
ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาการบัญชี
ปีการศึกษา 2546 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระบบทวิภาคี สาขางานเครื่องมือกล
ปีการศึกษา 2547 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และเปิดรับนักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ สำหรับผู้ที่มีงานทำในระดับ ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบ เทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง)
ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยียานยนต์
ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2559 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า