[email protected] 055 711 090

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงหลังคาโรงฝึกงานและระบบไฟฟแผนกวิชาช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์
  • 28 พ.ค. 67 17:50
  • 111

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงหลังคาโรงฝึกงานและระบบไฟฟแผนกวิชาช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ: files/166-20240528.pdf