[email protected] 055 711 090
Excellence center สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
แมคคาทรอนิกส์ คืออะไร?
วิชาอนาคต แมคคาทรอนิกส์
VTR ทีม WD
VTR SOLAMAN
Aomsin Machanical
นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อบรมพัฒนาครูผู้สอน ด้วยแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course)
ภาพรวมระบบ EDR
EDR สำหรับผู้ปกครอง
EDR สำหรับนักเรียน นักศึกษา
SAR_KPT64 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
SAR KPT64 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
SAR KPT64 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ
อาชีวยกกำลัง 2
VTR KPT2020 V1
ไหว้ครูช่างและครูสามัญและพิธีพราหมณ์บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมเจ้าเทพแห่งการช่าง
Fix it Center -VTRวท.กพ.ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนปี2562
Covid19 กับแนวทางป้องกันของเทคนิคกำแพงเพชร เปิดเรียน 1/2563
ผอ.สถาพร โพธิ์หวี (VTR-แนะนำตัว ผอ.สถาพร โพธิ์หวี2562)
แห่เทียนปี2562 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร